top of page

O nás 

Náš tým

Základní informace

Spolek Klub personalistů kraje Vysočina byl registrován dne 10. 4. 2009.

První valná hromada se konala dne 18. 6. 2009

za účasti 13 zakládajících personalistů z těchto společností:

ACO Industries, k.s.

B:TECH, a.s.

Bosch Diesel, s.r.o.

DEL, a.s.

Elanor, spol. s r.o.

Huhtamaki Česká republika, a.s.

Kostelecké uzeniny, a.s.

MANN+HUMMEL (CZ), s.r.o.

Moravské kovárny, a.s.

Motorpal, a.s.

PETR OTÁHAL, a.s.

ROSS Holding, a.s.

TKZ Polná, spol. s r.o.

Poslání klubu 

Posláním klubu je sdílení znalostí a zkušeností

mezi personalisty a personálními manažery zaměstnavatelů v kraji Vysočina a jejich odborné vzdělávání.

Aktivity klubu 

Hlavní aktivitou klubu je organizace uzavřených klubových setkání. Klub organizuje šest až osm setkání do roka. Cílem těchto setkání je předávání informací, znalostí a zkušeností z oblasti řízení lidských zdrojů. Setkání se dělí na několik typů:

  • Externě zajištěné setkání formou seminářů, které vedou kvalitní odborní lektoři.

  • Diskusní kulaté stoly, jejichž cílem je neformální diskuse členů nad aktuálními tématy.

Většina setkání je realizována osobně s omezením jednoho účastníka z každé společnosti, ale např. semináře týkající se pracovně právní legislativy jsou prováděny online formou s cílem umožnit účastnit se většímu počtu účastnků.

 

Plán setkání je předkládán na valné hromadě vždy dopředu na celý kalendářní rok.

Členství v klubu 

Členství v klubu je dobrovolné. Členem klubu se může stát každý, kdo splňuje poslání klubu a požádá o členství v písemné přihlášce.  Členství vzniká dnem oznámení o přijetí za člena klubu. Klub má právo bezdůvodně odmítnout přijetí. Podmínkou členství je řádné placení členských příspěvků a dodržování stanov klubu.

Členstvím firma získává:

  • možnost zdarma se účastnit klubových setkání

  • kontaktní informace na personality všech členských firem

Klub není primárně určen pro dodavatele služeb nebo produktů v oblasti řízení lidských zdrojů. Zájemci o členství, kde je předpoklad, že kontakty získané členstvím v klubu mohou být přímo využity k rozšíření obchodních (nebo podobných) kontaktů zájemce o členství, podléhají schválení valnou hromadou.

Jak se stát členem

Jak se stát členem?

2.png

Stáhněte si
přihlášku 

Přihlášku vyplňte a zajistěte podpis osoby oprávněné jednat za vaší společnost

bottom of page